banner 1
ระหว่างประเทศ
ไทย English Deutsch Nederlands
อัพเดทล่าสุด 03.10.2021
วิธีการซื้อบ้านจากไทยลานนาโฮมและถือครองที่ดินในประเทศไทย

ชาวต่างชาติสามารถซื้อและเป็นเจ้าของบ้านในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ในชื่อของตนเองได้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ โดยเฉพาะเพื่อคุณมีที่ดินอยู่แล้วในประเทศไทย

นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินและเจ้าของบ้านสามารถเป็นคนละคนได้ ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านสัญญาคนละฉบับที่จะจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่

ตัวอย่างเช่น ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อมีบุคคลสัญชาติไทยถือครองที่ดิน เจ้าของบ้านสามารถย้ายบ้านไปยังที่ใหม่ได้

ข่าวดีก็คือบ้านของไทยลานนาโฮมสามารถเคลื่อนย้ายได้

อย่างไรก็ตาม ในเกือบทุกสถานการณ์ ชาวต่างชาติไม่สามารถถือครองที่ดินในประเทศไทยโดยตรงได้แม้ว่าชาวต่างชาติจะมีการเช่าอย่างถูกกฎหมายในชื่อของตนเองที่มีหลักประกันตลอดระยะการเช่าก็ตาม โดยทั่วไป การเช่าจะใช้เวลาประมาณ 30 ปี ซึ่งภายใต้เงื่อนไขบางประการ สามารถต่ออายุการเช่าได้เมื่อครบกำหนดการเช่า ตามกฎหมายแล้ว สัญญาการเช่าไม่สามารถยกเลิกได้ในระยะที่เช่าอยู่

คุณสามารถติดต่อเรา หรือขอคำปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย- หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและตัวเลือกทางกฎหมายที่มากขึ้น ในอินเตอร์เน็ตก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มากมายเช่นเดียวกัน

ภายใต้สัญญาที่จริงจังของเราที่ต้องมีการลงนามเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ซื้อชาวต่างชาติ- เพื่อซื้อบ้านไม้สักจากเรา

Signature

 

 

 

 


 

เลขที่
วันที่

สัญญาก่อสร้างบ้านไม้สัก

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างบริษัทไทยลานนาโฮม จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ก่อสร้าง

กับ
…………………………………………………… ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้ซื้อ

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้

 1. ผู้ก่อสร้างจะก่อสร้างบ้านไม้สัก ตามแบบและรายละเอียดในภาคผนวก ก (...... หน้า) จะมีการก่อสร้างบางส่วนจากโรงงานของผู้ก่อสร้างมาก่อน และจะนำมาประกอบรวมกัน และขนส่งมายังสถานที่ตั้ง.......................
  ภาคผนวก ก (....... หน้า) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

  การก่อสร้างจะเริ่มภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ได้รับชำระครั้งแรก ณ ที่ดินของคุณ และที่โรงงานของผู้ก่อสร้าง และจะพร้อมส่งมอบให้กับ............ ภายใน 2 เดือนหลังจากเริ่มก่อสร้าง

 2. ราคา.............. บาท

 3. ทั้งสองฝ่ายตกลงตามเงื่อนไขก่อนส่งมอบดังนี้

  ชำระร้อยละ 25 เมื่อลงนามในสัญญา
  ร้อยละ 20 เมื่อฐานราก ณ ที่ดินของผู้ซื้อเสร็จสมบูรณ์
  ร้อยละ 20 เพื่อโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์
  ร้อยละ 15 เมื่อหลังคาเสร็จสมบูรณ์ (กระเบื้องหลังคาจะปูท้ายสุด)
  ร้อยละ 10 เมื่อบ้านพร้อมจัดส่งมายังที่ตั้ง
  ร้อยละ 10 เมื่อบ้านเสร็จสมบูรณ์และผู้ซื้อเห็นชอบแล้ว

 4. ผู้ก่อสร้างตกลงที่จะรับประกันงานเป็นเวลา 1 ปี หลังจากที่ก่อสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์

 5. ผู้ก่อสร้างตกลงที่จะรับผิดชอบกับ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร อุปกรณ์เสริม รวมถึงวัสดุและ เครื่องมือที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงคุณภาพของแรงงานที่เหมาะสมกับงานจ้างเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนด

 6. แต่ละข้อในสัญญานี้เป็นอิสระต่อกัน หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งในสัญญานี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะถือว่าส่วนอื่นยังคงมีผลโดยสมบูรณ์

 7. สัญญานี้จะตีความตามกฎหมายประเทศไทย ศาลไทยจะมีขอบเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่มีข้อพิพาทจากการทำสัญญานี้

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดของสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ที่จ. เชียงใหม่ ประเทศไทย เมื่อวันที่............

 

ลงนาม (ผู้ซื้อ)                      

ลงนาม (ผู้ก่อสร้าง)       

ลงนาม (พยาน 1)

ลงนาม (พยาน 2)

© 2557-2564 บริษัทไทยลานนาโฮม จำกัด เชียงใหม่ แพร่ ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด อัพเดทล่าสุด 03.10.2021